Prekių ir pinigų grąžinimo sąlygos

NETINKAMOS KOKYBĖS MAISTO PRODUKTAI
 1. Jeigu Pirkėjas (vartotojas) įsigijo netinkamos kokybės ar nesaugų maisto produktą (t.y. yra juslinių rodiklių nuokrypiai, higienos pažeidimai, saugos pažeidimai, pan.), turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos:
 2. pateikti prašymą, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
 3. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.
 4. Šiomis teisėmis Pirkėjas gali pasinaudoti, jei turi prekės pirkimo įrodymą.
 5. Prašymą Pirkėjas turi pateikti elektroniniu paštu italijosskoniai@gmail.com. 

TINKAMOS KOKYBĖS MAISTO PRODUKTAI

 1. Pirkėjas, pirkdamas kaip vartotojas, turi teisę atsisakyti sutarties raštu per 14 dienų nuo prekių gavimo, nenurodant jokios priežasties. Tokiu atveju vadovaujamasi tokia tvarka:
 2. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos: a) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;  arba b) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę.
 3. Pardavėjas per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie pirkimo- pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
 4. Pardavėjas negrąžina Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Sumokėtų sumų grąžinimo terminas, nurodytas aukščiau, gali būti pratęstas neribotai iki tol, kol faktiškai gaunama Pirkėjo grąžinama tinkamos būklės prekė.
 5. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.
 6. Pirkėjas gali grąžinti prekę Pardavėjui ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu prekė nebuvo naudojama, yra nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės, yra nepraradusi prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi prekės pirkimą iš Pardavėjo įrodančius dokumentus.
 7. Grąžinamos prekės privalo būti neatidarytos, nepažeistos pakuotės (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neatidaryti kamšteliai ir kt.), nepakitusios prekinės išvaizdos, įpakuotos saugiai, t.y.su visomis prekių apsauginėmis plėvelėmis, pageidautina, Pardavėjo siųstoje dėžutėje. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
 8. Jeigu prekė yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 9. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą: a) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (žr. žemiau) arba b) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Prašymas teikiamas elektroniniu paštu italijosskoniai@gmail.com.
 10. Kiti Pirkėjai (juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys verslininkai) sudarytos sutarties gali atsisakyti teisės norminių aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
 11. NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMOS PAVYZDYS

  (Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

  – Kam: MB “Italijos skoniai”, juridinio asmens kodas 305720065, buveinės adresas I. Šimulionio g. 3-6, Vilniuje, Lietuvoje, italijosskoniai@gmail.com 

  – Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*,

  – Užsakytų* / gautų* [data],

  – Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,

  – Vartotojo (-ų) adresas,

  – Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

  – Metai, mėnuo, diena.

    

  ____________________________