Prekių pirkimo – pardavimo e-parduotuvėje www.oiliamo.lt taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo e-parduotuvėje www.oiliamo.lt taisyklės 

A) Bendrosios nuostatos

Šios oiliamo.lt elektroninės parduotuvės (e-parduotuvės) taisyklės, toliau – Taisyklės, yra neatskiriama dalis nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties, kurią šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas - sudarė, užsakymo, kurį Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje www.oiliamo.lt, pagrindu. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Sąvokos:

 • oiliamo.lt – tai elektroninė parduotuvė (toliau taip pat vadinama „e-parduotuve“), kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti ir kurios savininkė yra MB “Italijos skoniai”, juridinio asmens kodas 305720065, buveinės adresas I. Šimulionio g. 3-6, Vilniuje.  
 • Pardavėjas – MB “Italijos skoniai”, juridinio asmens kodas 305720065, buveinės adresas I. Šimulionio g. 3-6, Vilniuje, Lietuvoje.
 • Pirkėjas – asmuo, perkantis oiliamo.lt e-parduotuvėje. 
 • Pristatymas– tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.
 1. Nuotolinė sutartis (toliau -Sutartis) laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia oiliamo.lt e-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu e-parduotuvė Pirkėjui išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir pradėtas vykdyti.
 2. Sutartis galioja iki sutarties įvykdymo momento arba iki jos nutraukimo Taisyklių ar teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį.
 3. Taisyklės yra šalis įpareigojantis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus, pataisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuojami oiliamo.lt puslapyje.
 5. Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2021-07-15.
 6. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros ir pan. būtų atsiunčiami jo nurodytu elektroniniu paštu.
 7. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, oiliamo.lt  turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą.   

B) Pirkėjo teisės

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565), jų 15 punktu, tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.
 2. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės ar nesaugų maisto produktą (t.y. yra juslinių rodiklių nuokrypiai, higienos pažeidimai, saugos pažeidimai, pan.), turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos: pateikti prašymą, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę; vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.
 3. Šiomis teisėmis Pirkėjas gali pasinaudoti, jei turi prekės pirkimo įrodymą.
 4. Jei Pardavėjas nesutinka su Pirkėjo reikalavimais, privalo per 14 dienų pateikti išsamų, motyvuotą rašytinį atsakymą.
 5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos išorinę būklę. Bet kokie pažeidimai turi būti užfiksuoti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išorinės prekių išvaizdos) gali būti pateiktos ne vėliau kaip prekių gavimo dieną elektroniniu paštu italijosskoniai@gmail.com arba kitais būdais, nurodytais oiliamo.lt svetainės skiltyje “Kontaktai”.
 6. Pirkėjui priėmus prekę ir perdavimo metu patvirtinus, jog perdavimo metu prekė pažeidimų neturėjo, Pirkėjui reiškiančiam pretenziją dėl prekės pažeidimų, egzistavusių pristatymo metu, kyla pareiga įrodyti, jog už atsiradusį pažeidimą atsakingas Pardavėjas.
 7. Pirkėjas, pirkdamas kaip vartotojas, turi teisę atsisakyti sutarties raštu per 14 dienų nuo prekių gavimo, nenurodant jokios priežasties. Tokiu atveju vadovaujamasi tokia tvarka: sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos a) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;  arba b) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę.
 8. Pirkėjas gali naudoti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, nurodytą Taisyklių pabaigoje, tačiau tai nėra privaloma. 
 9. Pardavėjas per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie pirkimo- pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
 10. Pardavėjas negrąžina Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Sumokėtų sumų grąžinimo terminas, nurodytas aukščiau, gali būti pratęstas neribotai iki tol, kol faktiškai gaunama Pirkėjo grąžinama tinkamos būklės prekė.
 11. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.
 12. Pirkėjas gali grąžinti prekę Pardavėjui ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu prekė nebuvo naudojama, yra nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės, yra nepraradusi prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi prekės pirkimą iš Pardavėjo įrodančius dokumentus.
 13. Grąžinamos prekės privalo būti neatidarytos, nepažeistos pakuotės (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neatidaryti kamšteliai ir kt.), nepakitusios prekinės išvaizdos, įpakuotos saugiai, t.y.su visomis prekių apsauginėmis plėvelėmis, pageidautina, Pardavėjo siųstoje dėžutėje. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
 14. Jeigu prekė yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 15. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą: a) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba b) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
 16. Kiti Pirkėjai (juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys verslininkai) sudarytos sutarties gali atsisakyti teisės norminių aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

C) Pirkėjo įsipareigojimai

 1. Pirkėjas, naudodamasis oiliamo.lt e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 2. Pirkėjas privalo šių Taisyklių nustatyta tvarka priimti prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą.
 3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 4. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

D) Užsakymo vykdymas, prekių pristatymas

 1. Pirkėjas, apsilankęs e-parduotuvės interneto puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 2. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinktos atsiskaitymo priemonės apie įvykdytą pilną atsiskaitymą už prekes.
 3. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą jei užsakymas nėra apmokėtas arba užsakytos prekės nebėra, arba pristatymo laikas Pirkėjui nėra tinkamas (šiuo atveju grąžinama sumokėta pinigų suma).
 4. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas oiliamo.lt e-parduotuvės interneto svetainės puslapyje ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu.
 5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Parduotuvės e-parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu.
 6. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
 7. Tuo atveju, kai Pirkėjo e-parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.
 9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos išorinę būklę. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pretenzijos dėl prekių kiekio, kokybės (išorinės prekių išvaizdos) ir komplektiškumo gali būti pateiktos ne vėliau kaip prekių gavimo dieną Pardavėjo elektroniniu paštu italijosskoniai@gmail.com arba kitais būdais, nurodytais oiliamo.lt svetainės skiltyje “Kontaktai”.
 11. Prekės po siuntos patikrinimo Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.
 12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, ir tai nenurodoma sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją.
 13. Jei Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

E) Kaina, apmokėjimo tvarka 

 1. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.
 2. Į e-parduotuvėje nurodytą prekės kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus pristatymo ar siuntimo mokesčius. Pristatymo ar siuntimo būdai su įkainiais yra nurodomi prieš atsiskaitant už pirkinius, todėl, Pirkėjui pasirinkus patogų pristatymo ar siuntimo būdą, pateikiama galutinė kaina.
 3. Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti e-parduotuvėje mokėjimo metodų skiltyje „Atsiskaitymo būdai“. Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo - priėmimo.

F) Prekių kokybė ir tinkamumo naudoti terminas

 1. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai. Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą šios informacijos pateikimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
 2. Visoms prekėms yra taikomi gamintojo nustatyti galiojimo terminai. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už prekės kokybę, ant prekės nurodytą galiojimo terminą atsako gamintojas.
 3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už e-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pareigų įgyvendinimą.

 G) Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Kilus žalai, kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atlygina nukentėjusiajai šaliai tiesioginius pagrįstus nuostolius.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Kiekvienas Pirkėjas – vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilnius, Vilniaus g. 25, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt ), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse, ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr), Europos Komisijos sukurtą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo).
 6. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į e-parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti e-parduotuvės turinį.

 

  ---

NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMOS PAVYZDYS

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

– Kam: MB “Italijos skoniai”, juridinio asmens kodas 305720065, buveinės adresas I. Šimulionio g. 3-6, Vilniuje, italijosskoniai@gmail.com 

– Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*,

– Užsakytų* / gautų* [data],

– Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,

– Vartotojo (-ų) adresas,

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

– Metai, mėnuo, diena.

  

____________________________